•  
  •  
 

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0002-8441-8054 Oleszczyk Natalia

https://orcid.org/0000-0002-8287-6350 Dominiak Natalia

Abstract

Na przestrzeni ostatnich lat odnotowuje się rosnące zainteresowanie turystyką uzdrowiskową na świecie, a także znaczny wzrost świadomości społecznej w kwestii dbałości o zdrowie, kondycję fizyczną i dobre samopoczucie. Poza turystyką uzdrowiskową dużym zainteresowaniem cieszy się także turystyka spa & wellness. Kołobrzeg oprócz tego, że jest miejscowością nastawioną w dużej mierze na kuracjuszy, przyciąga również turystów korzystających z zabiegów spa & wellness. Celem artykułu jest wyjaśnienie istoty i dokonanie charakterystyki turystyki uzdrowiskowej na przykładzie Kołobrzegu. Działalność uzdrowiskowa prowadzona jest w podmiotach leczniczych, znajdujących się na obszarze uzdrowiska. Są to obiekty, w których kuracjusze przebywają na leczeniu lub odbywają rehabilitację. Podmioty te korzystają z leczniczych warunków naturalnych obszarów, na których działają i ich mikroklimatu. W głównej części artykułu zaprezentowano historię turystyki uzdrowiskowej w Kołobrzegu oraz analizę oferty uzdrowisk i ich profilu leczniczego. Ponadto w części empirycznej omówiono wyniki przeprowadzonej wśród kuracjuszy analizy orientacyjnej z wykorzystaniem metody badań ankietowych, z których znaczną część respondentów stanowiły osoby po 65 roku życia, głównie kobiety. Respondenci w trakcie badania, ocenili różne aspekty pobytu uzdrowiskowego (w skali od 1 do 5), na poziomie powyżej 4,0, co wskazuje na dobre warunki i ogólne zadowolenie kuracjuszy z przebywania w mieście.

Keywords

uzdrowisko, turystyka uzdrowiskowa, Kołobrzeg

References

Adamczyk, M.D. (2017). Starzenie się społeczeństwa polskiego wyzwaniem dla zrównoważonego rozwoju. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie, 106, 105–108. https://doi.org/10.29119/1641-3466.2017.106.9

Atrakcje w Kołobrzegu (2020). Pobrane z: https://pl.tripadvisor.com/Attractions-g274727-Activities-Kolobrzeg_Western_Pomerania_Province_Western_Poland.html,2020 (17.04.2020).

Bernat, S., Harasimiuk, M. (2019). Możliwości powstania nowych uzdrowisk na obszarach wiejskich. Kontekst krajowy i regionalny. Analles – Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, LXXIV, 93–116. https://doi.org/10.17951/b.2019.74.93-116

Burzyński, T. (red.) (2005). Czynniki wpływające na jakość i konkurencyjność usług w gminach uzdrowiskowych. Kraków: Instytut Turystyki w Krakowie i SGU RP.

Cieślukowski, Z. (1975). Kołobrzeg. Rys historyczny do II wojny światowej. „Problemy Uzdrowiskowe”. Cz. II. Uzdrowisko Kołobrzeg, 4 (92), 135–137.

Gaworecki, W.W. (2003). Turystyka. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Gillert, O. (1964). Hydrotherapie und Balneotherapie in Theorie und Praxis. Monachium: Pflaum.

Gotowt-Jeziorska, A., Wyrzykowski, J. (red.) (2005). Turystyka a uzdrowiska. Warszawa: Polskie Stowarzyszenie Turystyki.

Hadzik, A., Szromek, A.R., Żylak, D. (2010). Competitiveness of the tourism product of Kołobrzeg spa. Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia, 9 (4), 153–160.

Heider, R., Kierzek, A., Laber, W., Kotuła, J. (2019). A little on the development of Kołobrzeg as a spa – from the past to the present. Otorynolaryngologia, 18 (3/4), 95–97.

Historia uzdrowiska (2020). Pobrane z: https://kolobrzeg.eu/artykul/39/historia-uzdrowiska (12.03.2020).

Januszewska, M. (2015). Perspektywy rozwoju uzdrowisk w Polsce. Zeszyty Naukowe Turystyka i Rekreacja, 1, 116–118.

Jurek, J. (2018). Działalność lecznicza zakładów lecznictwa uzdrowiskowego i stacjonarnych zakładów rehabilitacji leczniczej w 2017 r. Informacja sygnalna. [b.m.]: Urząd Statystyczny w Krakowie, Ośrodek Statystyki Zdrowia i Ochrony Zdrowia.

Kaczmarek, J., Stasiak, A., Włodarczyk, B. (2010). Produkt turystyczny. Pomysł, organizacja, zarządzanie. Warszawa: PWE.

Kołobrzeg (2020). Pobrane z: https://www.gov.pl/web/zdrowie/kolobrzeg (1.02.2020).

Kornak, A.S. (1999). Uzdrowiska polskie w systemie rynku i zarządzania marketingowego. Bydgoszcz: Kujawsko-Pomorskie Studium Edukacyjne.

Kornak, A.S., Rapacz, A. (2001). Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie. Wrocław: Akademia Ekonomiczna.

Kroczyński, H. (1969). Polacy w walce o Kołobrzeg 1807. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej.

Kruczek, Z. (2011). Atrakcje turystyczne. Fenomen, typologia, metody badań. Kraków: Proksenia.

Kruczek, Z. (2012). Atrakcyjność turystyczna uzdrowisk podkarpackich. W: A.R. Szromek (red.), Uzdrowiska i ich funkcja turystyczno-lecznicza (s. 68–70). Kraków: Proksenia.

Krzyżanowska, K. (2016). Turystyka uzdrowiskowa i jej postrzeganie przez kuracjuszy. Turystyka i Rozwój Regionalny, 6, 69–76.

Lecznictwo uzdrowiskowe (2020). Pobrane z: https://www.gov.pl/web/zdrowie/lecznictwo-uzdrowiskowe (17.01.2020).

Makała, H. (2016). Turystyka uzdrowiskowa w Polsce. Zeszyty Naukowe. Turystyka i Rekreacja, 2, 121–122. https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.6966

Małecka, B., Marcinkowski, J.T. (2007). Rys historyczny rozwoju lecznictwa uzdrowiskowego. Czasopismo Naukowe Problemy Higieny i Epidemiologii, 88 (2), 139–142.

Miedziński, M. (2011). Kołobrzeg jako centrum turystyki uzdrowiskowo-wypoczynkowej po 20 latach przemian ustrojowych (1989–2009). W: B. Krakowiak, J. Latosińska (red.), Warsztaty z Geografii Turyzmu. T. 1 (s. 115–126). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. https://doi.org/10.18778/7525-586-7.09

Przyroda Kołobrzegu i okolic (2020). Pobrane z: http://www.przyroda.powiat.kolobrzeg.pl (17.01.2020).

Sanatoria.org (2020). Pobrane z: http://www.sanatoria.org (1.02.2020).

Szromek, A.R. (2013). Cechy atrakcyjności polskich uzdrowisk. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie, 64, 251–264.

Środa-Murawska, S., Grzelak-Kostulska, E., Biegańska J. (2015). Jakość usług oferowanych przez uzdrowisko Ciechocinek w opinii kuracjuszy. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2 (30/853), 109–123. https://doi.org/10.18276/ept.2015.2.30-07

Trzeciak, B. (1997). Leczenie uzdrowiskowe. W: W. Rewerski, W.S. Gumułka. Encyklopedia zdrowia PWN. T. 1 (s. 512). Wydanie V. Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Urząd Miasta Kołobrzeg (2020). Pobrane z: http://www.kolobrzeg.pl (2.06.2020).

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych. Dz.U. 2005, nr 167, poz. 1399.

Uzdrowiska (2020). Pobrane z: https://www.sanatoria.com.pl/a,422,uzdrowiska.html (15.03.2020).

Wolski, J. (1970). Turystyka zdrowotna a uzdrowiska europejskich krajów socjalistycznych. Warszawa: Polskie Towarzystwo Balneologii, Bioklimatologii i Medycyny Fizykalnej.

Wykaz uzdrowisk wraz z kierunkami leczniczymi (2020). Pobrane z: https://www.gov.pl/web/zdrowie/wykaz-uzdrowisk-wraz-z-kierunkami-leczniczymi (14.03.2020).

First Page

71

Last Page

80

Language

pol

Share

COinS