•  
  •  
 

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0002-9661-9945 Manczak Iryna

https://orcid.org/0000-0003-4769-7696 Bajak Maria

Abstract

The aim of the article is to evaluate the functionality of the VisitMalopolska mobile application developed for tourists. An attempt is made to outline ideas that allow tourists to explore Małopolska on their own, as well as to facilitate access to information about the region. The study focuses on the diverse use of mobile applications in tourism and in addition discusses the objectives and research method used. The main part of the discussion concerns the characteristics and evaluation of the most important functionalities of the new VisitMalopolska tourist application. In the main part of the article the most important functionalities available are evaluated and to do this, the point method was used

Keywords

mobile technologies, mobile applications in tourism, Małopolska, VisitMalopolska

References

Borkowski, K., Grabiński T., Seweryn, R., Rotter, L., Mazanek, L., Grabińska, E. (2020). Ruch turystyczny w Małopolsce w 2019 roku. Kraków: Małopolska Organizacja Turystyczna.

Brennan, B. (2020). A convergence of mobile device application use and smart tourism: A comparison of Korean and Non-Korean smart tourists. The Journal of Internet Electronic Commerce Research, 20 (4), 145–160. https://doi.org/10.37272/JIECR.2020.08.20.4.145

Brown, B., Chalmers, M. (2003). Tourism and mobile technology. Proceedings of the European Conference of Computer Supported Cooperative Work (ECSCW) (pp. 335–354). Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-94-010-0068-0_18

Buhalis, D., Law, R. (2008). Progress in information technology and tourism management: 20 years on and 10 years after the Internet – the state of eTourism research. Tourism Management, 29 (4), 609–623. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2008.01.005

Buonincontri, P., Micera, R. (2016). The experience co-creation in smart tourism destinations: A multiplecase analysis of European destinations. Information Technology and Tourism, 16 (3), 285–315. https://doi.org/10.1007/s40558-016-0060-5

Czajkowski, R., Nowakowski, W. (2015). iBeacons – mobilne usługi lokalizacyjne. Elektronika: Konstrukcje, Technologie, Zastosowania, 4, 47–50. http://dx.doi.org/10.15199/13.2015.4.9

Dąbrowski, G. (2019). Dostęp do Internetu w Polsce. W: Internet 2018/2019 (pp. 8–9). Retrieved from: https://www.iab.org.pl/wp-content/uploads/2019/06/HBRP-raport-IAB-05-191-1.pdf (20.10.2020).

Dorcic, J., Komsic, J., Markovic, S. (2019). Mobile technologies and applications towards smart tourism – state of the art. Tourism Review, 74 (1), 82–103. https://doi.org/10.1108/TR-07-2017-0121

Gadziński, J. (2018). Perspectives of the use of smartphones in travel behaviour studies: Findings from a literature review and a pilot study. Transportation Research. Part C: Emerging Technologies, 88, 74–86. https://doi.org/10.1016/j.trc.2018.01.011

Gierszewska, G., Romanowska, M. (2017). Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. Warsaw: PWE.

Gmiterek, G. (2017). Wykorzystanie aplikacji mobilnych w muzeach – przegląd i analiza polskich projektów. E-mentor, 2 (69), 25–39. http://dx.doi.org/10.15219/em69.1296

Gretzel, U., Sigala, M., Xiang, Z., Koo, C. (2015). Smart tourism: Foundations and developments. Electronic Markets, 25 (3), 179–188. https://doi.org/10.1007/s12525-015-0196-8

Hamza, Z.A., Hammad, M. (2020). Testing approaches for web and mobile applications: An overview. International Journal of Computing and Digital Systems, 9 (4), 657–664. https://dx.doi.org/10.12785/ijcds/090413

Kachniewska, M. (2019). Tworzenie wartości dodanej na bazie kontekstowych aplikacji mobilnych (przypadek branży turystycznej). Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 3, 15–24. https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.4780

Kim, D., Kim, S. (2017). The role of mobile technology in tourism: Patents, articles, news, and mobile tour app reviews. Sustainability, 9 (11), 2082. https://doi.org/10.3390/su9112082

Komisja Europejska (2020). Biała księga w sprawie sztucznej inteligencji. Retrieved from: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020_pl.pdf (20.10.2020).

Kubiak, K. (2015). Ocena wybranych aplikacji mobilnych w opinii użytkowników. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 875. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 41 (2), 83–93. https://doi.org/10.18276/pzfm.2015.41/2-07

Law, R., Cheng Chu Chan, I., Wang, L. (2018). A comprehensive review of mobile technology use inhospitality and tourism. Journal of Hospitality & Management, 27 (2), 626–648. https://doi.org/10.1080/19368623.2018.1423251

Lee, H.E., Choi H.S. (2016). Improvements of the Korean tourism application, visit Korea, for foreigners-based on beacon functions. International Journal of Software Engineering and Its Appli-cations, 10 (4), 103–116. https://doi.org/10.14257/IJSEIA.2016.10.4.11

Liang, S., Schuckert, M., Law, R., Masiero, L. (2017). The relevance of mobile tourism and information technology: An analysis of recent trends and future research directions. Journal of Travel and Tourism Marketing, 34 (6), 732–748. https://doi.org/10.1080/10548408.2016.1218403

Manchak, I., Sanak-Kosmowska, K. (2018). Personalizacja usług jako trend rozwojowy na rynku usług turystycznych. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2 (42), 29–35. https://doi.org/10.18276/ept.2018.2.42-03

Manczak, I. (2014). Kształtowanie relacji partnerskich w turystyce. Przegląd Organizacji, 12, 21–26. https://doi.org/10.33141/po.2014.12.04

Manczak, I., Sanak-Kosmowska, K., Bajak, M. (2019). Zastosowanie beaconów w komunikacji marketingowej muzeów z osobami niepełnosprawnymi. Zarządzanie w Kulturze, 20 (4), 551–564. http://dx.doi.org/10.4467/20843976ZK.19.033.11712

Martin, F., Ertzberger, J. (2013). Here and now mobile learning: An experimental study on the use of mobile technology. Computers & Education, 68, 76–85. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2013.04.021

Neuhofer, B., Buhalis, D., Ladkin, A. (2014). A typology of technology-enhanced tourism experiences. International Journal of Tourism Research, 16 (4), 340–350. https://doi.org/10.1002/jtr.1958

Niemczyk, A. (2017). Aplikacje mobilne jako determinanta zachowań turystycznych (na przykładzie Krakowa). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 473, 370–380. https://doi.org/10.15611/pn.2017.473.34

Nunes, M., Mayer, V. (2014). Mobile technology, games and nature areas: The tourist perspective. Tourism & Management Studies, 10 (1), 53–58.

Panasiuk, A. (2015). Nowoczesne technologie informacyjne w kształtowaniu innowacji na rynku turystycznym. Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 49, 99–106.

Papińska-Kacperek, J. (2013). E-tourism services in Polish tourists’ opinions. Problems of Management in the 21st Century, (7) 1, 33–38.

Papińska-Kacperek, J. (2016). Miejskie aplikacje mobilne w turystyce kulturowej w Polsce. Turystyka Kulturowa, 2, 67–85. Retrieved from: http://turystykakulturowa.org/ojs/index.php/tk/article/view/720/646 (20.10.2020).

Parys, T. (2016). Identyfikacja barier zastosowania technologii mobilnych z perspektywy użytkowników indywidualnych, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 281, 142–154.

Pawłowska-Legwand, A. (2019). Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w dostępie do informacji i usług turystycznych w świetle wyników badań przeprowadzonych wśród polskich turystów w województwie małopolskim. Turyzm/Tourism, 29 (2), 109–117. https://doi.org/10.18778/0867-5856.29.2.22

Peddie, J. (2017). Augmented reality: Where we will all live. Cham: Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-54502-8

Perez Pulido, A. (2016). Mobile app for tourist services using artificial intelligence methodologies. Conference on artificial intelligence with applications.

Piechota, N. (2014). Lokalizacyjna aplikacja mobilna jako narzędzie badań ruchu turystycznego miasta w długim okresie. Studia Oeconomica Posnaniensia, 2 (1), 121–135.

Przecławski, K. (1979). Socjologiczne problemy turystyki. Warszawa: Instytut Wydawniczy CRZZ.

Rasińska, R., Siwiński, W. (2015). Aplikacje mobilne jako innowacyjne źródła informacji turystycznej dla studentów. Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 50, 74–80.

de Rosset, A., Zielonka, K. (2016). Aplikacje mobilne w muzeach, moda czy potrzeba? Muzealnictwo, 57, 236–244. https://doi.org/10.5604/04641086.1220430

Sharma, S., Kumar, P. (2020). Rest House Hybrid Mobile Application using Ionic Tool. International Research Journal of Engineering and Technology, 7 (4), 45–50.

da Silva, A.C, da Rocha, H.V. (2012). M-traveling: Mobile applications in tourism. International Journal for Infonomics, 5 (3/4), 618–630. https://doi.org/10.20533/iji.1742.4712.2012.0071

Spicy Mobile (2019). Turyści 2019. Retrieved from: https://spicymobile.pl/assets/doc/Turysci_2019.pdf (15.12.2020).

Stabryła, A. (2013). Metodyka osiągnięć przedsiębiorstwa. Zarządzanie i Finanse, 4 (1), 317–332.

Sznajder, A. (2014). Technologie mobilne w marketingu. Warsaw: Oficyna a Wolters Kluwer business.

Szyran-Resiak, A. (2016). Systematyka metod pokrewnych możliwych do zastosowania w ocenie jakości działalności marketingowej organizacji. Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. Nauki Ekonomiczne, XXIII, 87–98.

Tan, G.W.-H., Lee, V.H., Lin, B., Ooi, K.-B. (2017). Mobile applications in tourism: The future of the tourism industry? Industrial Management & Data Systems, 117 (3), 560–581. https://doi.org/10.1108/IMDS-12-2015-0490

Thompson, A., Strickland, A. (1997). Strategic management. concepts and cases. Boston: Irwin Professional Publishing.

VisitMalopolska (2020a). Projekt m_MSIT – mobilny Małopolski System Informacji Turystycznej. Retrieved from: https://visitmalopolska.pl/projekt-m_msit (20.10.2020).

VisitMalopolska (2020b). Zwiedzaj Małopolskę z nowoczesnymi technologiami. Retrieved from: https://visitmalopolska.pl/-/zwiedzaj-malopolske-z-nowoczesnymi-technologiami- (20.10.2020).

Xiang, Z., Magnini, V.P., Fesenmaier, D.R. (2015). Information technology and consumer behavior in travel and tourism: Insights from travel planning using the internet. Journal of Retailing and Consumer Services, 22, 244–249. https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2014.08.005

Zawadzki, P. (2018). Aplikacje mobilne jako element systemu informacji turystycznej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 4 (976), 85–101. https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2018.0976.0406

Zborowski, M., Łuczak, K. (2016). Propozycja doboru składowych struktury kryteriów oceny jakości aplikacji mobilnych na przykładzie wybranych bankowych aplikacji mobilnych w Polsce. Annales Univesitas Marie Curie-Skłodowska Lublin–Polonia. Sectio H: Oeconomia, 50 (2), 183–202. https://doi.org/10.17951/h.2016.50.2.183

Ziernicka-Wojtaszek, A., Zawora, T. (2011). Wybrane metody oceny atrakcyjności agroturystycznej obszarów wiejskich. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2, 235–245.

First Page

29

Last Page

38

Language

eng

Share

COinS