•  
  •  
 

Polish Title

Przedsiębiorczość w turystyce opartej na społecznościach lokalnych Sri Lanki

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0002-7489-5279 Kaluarachchige Indika Priyantha

https://orcid.org/0000-0001-5688-4392 Shukri Ab Yajid Mohd

https://orcid.org/0000-0002-2531-7720 Khatibi Ali

https://orcid.org/0000-0002-0001-3595 Azam S.M. Ferdous

Abstract

This study is focused on entrepreneurship in community-based tourism (CBT) in Sri Lanka. It examines the effect of entrepreneurial competences and orientation towards the performance of homestays although the majority are not successful. Recent research has revealed that homestay tourism is not effective, nonetheless it has been identified as the sector for the development for entrepreneurs and can make a considerable contribution to the Sri Lankan economy. The purpose of this study is to enhance CBT by showing how to develop productive entrepreneurs in this sector. Resource based view (RBV) theory is the basis – 645 registered homestay units operate as a CBT practice and the study sample was 252 entrepreneurs. Structural equation modelling (SEM) was used to analyze the data. From the findings of the study, both entrepreneurial competences and orientation significantly affect entrepreneur performance in CBT. This study will help expand CBT for successful entrepreneurs emerging from the tourism sector.

Polish Abstract

Artykuł jest poświęcony zagadnieniu przedsiębiorczości w turystyce opartej na społecznościach lokalnych (CBT – community-based tourism) Sri Lanki. Autorzy omówili znaczenie kompetencji przedsiębiorczych oraz orientacji na jakość w przypadku pobytów oferowanych w domach rodzin goszczących, choć w większości z nich nie jest ona zadowalająca. Wprawdzie najnowsze badania wykazały, że turystyka oparta na takich pobytach nie jest efektywna, ale mimo to została ona uznana za sektor rozwojowy dla przedsiębiorców, który może wnosić znaczący wkład w gospodarkę Sri Lanki. Celem pracy jest wzmocnienie pozycji CBT poprzez pokazanie jak można stać się produktywnym przedsiębiorcą w tym sektorze. Podstawą do rozważań jest teoria podejścia zasobowego (resource-based view – RBV) – w ramach CBT zarejestrowanych jest 645 jednostek świadczących usługę pobytów domowych. Próba badawcza objęła 252 przedsiębiorców. Do analizy danych zastosowano modele równań strukturalnych (structural equation modeling – SEM). Wyniki badań świadczą o tym, że zarówno kompe­tencje, jak i orientacja przedsiębiorcza znacząco wpływają na działanie przedsiębiorcy CBT. Opisywane badanie pomoże rozwinąć turystykę opartą na społeczności lokalnej jako część krajowego sektora turystycznego.

Keywords

entrepreneurial competences, entrepreneurial orientation, community-based tourism

Polish Keywords

kompetencje przedsiębiorcze, orientacja przedsiębiorcza, turystyka oparta na społeczności lokalnej

References

Ahmad, A., Supian, K., Muhammad Yunus, I.F., Tanius, E., Ishak, B. (2019). Entrepreneurial orientation and hospitality performance: The mediating effect of market orientation. International Journal of Accounting, Finance and Business (IJAFB), 4 (19), 61–71.

Ahmad, N.H. (2007). A cross cultural study of entrepreneurial competences and entrepreneurial success in SMEs in Australia and Malaysia. PhD dissertation. The University of Adelaide, Australia.

Akbar, F., Bon, A.B., Wadood, F. (2020). Open innovation mediates the relationship between entrepreneurial orientation and firm performance: A preliminary survey. Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management Dubai, 3136–3150.

Alalawi, G.N.S. (2020). The influence of entrepreneurship orientation on omani smes’ performance. Doctoral dissertation. University of Plymouth.

Bahari, N., Yunus, A.R., Jabar, J. (2017). Effective success factor of malaysian smes firm performance influence by entrepreneur personal characteristics, entrepreneurial orientation and government support program. The Social Sciences, 12 (7), 1157–1162.

Barazandeh, M., Parvizian, K., Alizadeh, M., Khosravi, S. (2015). Investigating the effect of entrepreneurial competences on business performance among early stage entrepreneurs Global Entrepreneurship Monitor (GEM 2010 survey data). Journal of Global Entrepreneurship Research, 5 (1), 18. https://doi.org/10.1186/s40497-015-0037-4

Barney, J.B. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of Management, 17 (1), 99–120. https://doi.org/10.1177/014920639101700108

Bouncken, R.B., Lehman, C., Fellnhofer, K. (2016). The role of entrepreneurial orientation and modularity for business model innovation in service company. International Journal Entrepreneurial Venturing, 8 (3), 237–260. https://doi.org/10.1504/IJEV.2016.078973

Brouthers, K.D., Nakos, G., Dimitratos, P. (2015). SME entrepreneurial orientation, international performance, and the moderating role of strategic alliances. Entrepreneurship: Theory and Practice, 39 (5), 1161–1187. https://doi.org/10.1111/etap.12101

Business Dictionary (2020). Retrieved from: http://www.businessdictionary.com/definition/entrepreneurship.html (30.03.2020).

Byrne, B.M. (1989). A primer of LISREL: Basic applications and programming for confirmatory factor analytic model. New York: Springer-Verlag. https://doi.org/10.1007/978-1-4613-8885-2

Carayannopoulos, S. (2017). Small, young firm flexibility and performance in the context of disruptive innovations. International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, 21 (1–2), 105–118. https://doi.org/10.1504/IJEIM.2017.081467

Caseiro, N., Coelho, A. (2018). Business intelligence and competitiveness: The mediating role of entrepreneurial orientation. Competitiveness Review: An International Business Journal, 28 (2), 213–226. https://doi.org/10.1108/CR-09-2016-0054

Catalin, G., George, T.S., Razvan, P. (2017). Entrepreneurship in the world: The analysis of the global entrepreneurship index in the period 2015–2017. “Ovidius” University Annals, Economic Sciences Series, 17 (2), 14–18.

Coder, L., Peake, W., Spiller, S. (2017). Do high performance work systems pay for small firms? An intellectual capital building perspective. Journal of Small Business Strategy, 27 (2), 13–35.

Croos, J.T.T., Kumara, P.H.T., Nawarathne, A.M.D.B., Idroos, A.A. (2020). An analysis of barriers and opportunities of community-based tourism. Proceedings of the International Research Conference, Uva Wellassa University, Sri Lanka. Retrieved from: http://www.uwu.ac.lk/wp-content/uploads/2020/proceeding_of_ircuwu2020.pdf (27.07.2020).

Dada, O., Fogg, E. (2016). Organizational learning, entrepreneurial orientation, and the role of university engagement in SMES. International Small Business Journal, 34 (1), 86–104. https://doi.org/10.1177/0266242614542852

De Clercq, D., Dimov, D., Thongpapanl, N.T. (2015). Structural and relational interdependence and entrepreneurial orientation in small and medium-sized enterprises: The mediating role of internal knowledge-sharing. International Small Business Journal 33 (5), 514–536. https://doi.org/10.1177/0266242613502801

Farooq, W., Abideen, Z.U. (2015). SMEs’ preparedness to face economic crisis: a proposed framework for Malaysian SMEs, East West Journal of Business and Social Studies, 4 (2), 66–79.

Fatoki, O., Oni, O. (2014). The entrepreneurial orientation of im¬migrant entrepreneurs in South Africa. Mediterranean Journal of Social Sciences, 5 (20), 497–502. https://doi.org/10.5901/mjss.2014.v5n20p497

Fitriati, T.K., Purwana, D., Buchdadi, A.D., Subagja, I.K. (2020). Entrepreneurial orientation and SME performance: Dynamic capabilities as mediation study on SMEs in Indonesia. International Conference on Humanities, Education, and Social Sciences (74–89). KnE Social Sciences. Retrieved from: https://knepublishing.com/index.php/KnE-Social/article/view/7860 (30.11.2020). https://doi.org/10.18502/kss.v4i14.7860

Gautam, P.R. (2016). Entrepreneurial orientation and business performance of handicraft industry: A study of Nepalese handi craft enterprises. International Journal of Small Business and Entrepreneurship Research, 4 (2), 48–55.

Grimmer, L., Miles, M.P., Byrom, J., Grimmer, M. (2017). The impact of resources and strategic orientation on small retail firm performance. Journal of Small Business Management, 55 (S1), 7–26. https://doi.org/10.1111/jsbm.12368

Gupta, V.K., Batra, S. (2015). Entrepreneurial orientation and firm performance in Indian SMEs: Universal and contingency perspectives. International Small Business Journal, 34 (5), 1–23. https://doi.org/10.1177/0266242615577708

Haider, S.H., Asad, M., Fatima, M. (2017). Entrepreneurial orientation and business performance of manufacturing sector small and medium scale enterprises of Punjab Pakistan. European Business and Management, 3 (2), 21–28. https://doi.org/10.11648/j.ebm.20170302.12

Hair, J.F., Black, W.C., Babin, B.J., Anderson, R.E., Tatham, R.L. (2006). Multivariate Data Analysis. 6th ed. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall.

Hallam, C., Dosamantes, C.A.D., Zanella, G. (2017). Culture and social capital network effects on the survival and performance of high-tech micro and small firms. Journal of Small Business and Enterprise Development, 25 (1), 81–106. https://doi.org/10.1108/JSBED-05-2017-0161

Hashim, N.A.B., Raza, S., Minai, M.S. (2018). Relationship between entrepreneurial competences and small firm performance: Are dynamic capabilities the missing link. Academy of Strategic Management Journal. 17 (2), 1–10.

Hyder, S., Lussier, R.N. (2016). Why businesses succeed or fail: A study on small businesses in Pakistan. Journal of Entrepreneurship in Emerging Economies. 8 (1), 82–100. https://doi.org/10.1108/JEEE-03-2015-0020

Ibrahim, A.U., Abu, M.M. (2020). Influence of entrepreneurial orientation on firms performance: Evidence from small and medium enterprises in Nigeria. International Journal of Economics and Financial Issues, 10 (2), 99–106. https://doi.org/10.32479/ijefi.9126

Igweh, F., Stephen, A. (2019). Effect of entrepreneurial roles on performance of SMEs: The Nigeria human resource perspective. International Journal of Business, Economics and Management, 3 (1), 22–29.

Jayasundara, H.M.M.T., Tennakoon, T.M.P.S.I., Wijesundara, W.G.S.R. (2020). A study on community involvement in tourism benefit sharing in Sri Lanka with special reference to Dambulla. Proceedings of the International Research Conference, Uva Wellassa University. Sri Lanka. Retrieved from: http://www.uwu.ac.lk/wp-content/uploads/2020/proceeding_of_ircuwu2020.pdf (30.07.2020).

Junaid, I., Salam, N., Salim, M.A.M. (2019). Developing homestay to support community-based tourism. Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, 32 (4), 390–398. https://doi.org/10.20473/mkp.V32I42019.390-398

Kabir, M., Ibrahim, H.I., Shah, K.A.M. (2017). Entrepreneurial competence as determinant for success of female entrepreneurs in Nigeria. Indonesian Journal of Business and Entrepreneurship (IJBE), 3 (2), 143. https://doi.org/10.17358/ijbe.3.2.143

Kaluarachchige, I.P., Yajid, M.S.A., Khatibi, A., Azam, S.M.F. (2021a). Competences and orientation of entrepreneurs on dynamic capabilities towards organizational performance by considering external environment: Development of a conceptual model. Global Journal of Management and Business Research, 21 (1), 25–38.

Kaluarachchige, I.P., Yajid, M.S.A., Khatibi, A., Azam, S.M.F. (2021b). Review of literature on competences and orientation of entrepreneurs. International Journal of Advanced Scientific and Technical Research, 11 (1), 12–25. https://doi.org/10.26808/rs.st.11v1.02

Kayat, K., Zainuddin, N.F.A., Ramli, R., Kasim, M.M. (2016). The perceived role of leadership and community support in the performance of community-based rural homestay programme in Malaysia. International Review of Management and Marketing, 6 (7), 145–149. https://doi.org/10.15405/epsbs.2016.08.80

Khan, K.U., Xuele, Z., Atlas, F., Khan, F. (2019). The impact of dominant logic and competitive intensity on SMEs performance: A case from China. Journal of Innovation and Knowledge, 4, 1–11.

Khan, G., Ali, M.H., Jantan, A.H.B., Latiff, A.R. (2018). Multicultural study of entrepreneurial competences and SMEs success in malaysian service industry: A conceptual model. Journal of Management Science and Business Intelligence, 3 (2), 44–49. https://doi.org/10.1016/j.jik.2018.10.001

Lee, T., Chu, W. (2017). The relationship between entrepreneurial orientation and firm performance: Influence of family governance. Journal of Family Business Strategy, 8 (1), 213–223. https://doi.org/10.1016/j.jfbs.2017.09.002

Lerner, M., Almor, T. (2002). Relationship among strategic capabilities and the performance of women-owned SMEs. Journal of Small Business Management, 40 (2), 109–125. https://doi.org/10.1111/1540-627X.00044

Lisboa, A., Skarmeas, D., Saridakis, C. (2016). Entrepreneurial orientation pathways to performance: A fuzzy-set analysis. Journal of Business Research, 69 (4), 1319–1324. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2015.10.099

Lomberg, C., Urbig, D., Stockmann, C., Marino, L.D., Dickson, P.H. (2016). Entrepreneurial orientation: The dimensionsʹ shared effects in explaining firm performance. Entrepreneurship Theory and Practice, 41 (6). https://doi.org/10.1111/etap.12237

Madushi, D.G.I., Ranasinghe, J.P.R.C., Sammani, U.G.O. (2020). Role of tourism as a community development tool with special reference to Patna, Deniyaya. Proceedings of the International Research Conference, Uva Wellassa University, Sri Lanka. Retrieved from: http://www.uwu.ac.lk/wp-content/uploads/2020/proceeding_of_ircuwu2020.pdf (30.07.2020).

Man, T.W.Y. (2001). Entrepreneurial competences and the performance of small and medium enterprises in the Hong Kong services sector. Doctoral dissertation. The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong.

Man, T.W.Y., Lau, T., Chan, K.F. (2002). The competitiveness of small and medium enterprises: A conceptualization with focus on entrepreneurial competences. Journal of Business Venturing, 17 (2), 123–142. https://doi.org/10.1016/S0883-9026(00)00058-6

Matchaba-Hove, T., Farrington, S., Sharp, G. (2015). The entrepreneurial orientation-performance relationship: A South African small business perspective. The Southern African Journal of Entrepreneurship and Small Business Management, 7 (1), 36–68. https://doi.org/10.4102/sajesbm.v7i1.6

Mitchelmore, S., Rowley, J. (2013). Entrepreneurial competences of women entrepreneurs pursuing business growth. Journal of Small Business and Enterprise Development, 20 (1), 125–142. https://doi.org/10.1108/14626001311298448

Mitchelmore, S., Rowley, J., Shiu, E. (2014). Competences associated with growth of women-led SMEs. Journal of Small Business and Enterprise Development, 21 (4), 588–601. https://doi.org/10.1108/JSBED-01-2012-0001

Mohsin, A.B.B.A., Halim, H.A., Ahmad, N.H., Farhana, N. (2017). Assessing the role of entrepreneurial competences on innovation performance: A partial least squares (PLS) approach. The Journal of Business Inquiry, 16 (1), 88–101.

Monteiro, A.P., Soares, A.M., Rua, O.L. (2019). Linking intangible resources and entrepreneurial orientation to export performance: The mediating effect of dynamic capabilities. Journal of Innovation and Knowledge, 4 (3), 179–187. https://doi.org/10.1016/j.jik.2019.04.001

Musthofa, Wahyudi, S., Farida, N., Ngatno. (2017). Effect of entrepreneurial orientation on business performance. International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET), 8 (9), 82–90.

Nwachukwu, C., Chladkova, H., Zufan, P. (2017). The relationship between entrepreneurial orientation, Entrepreneurial competences, entrepreneurial Leadership, and firm performance: a proposed model. Business Trends, 7 (1), 3–16.

Oni, O., Agbobli, E.K., Iwu, C.G. (2019). Entrepreneurial orientation and performance of small business in Vryburg Region North West Province South Africa. Journal of Reviews on Global Economics, 8, 63–71. https://doi.org/10.6000/1929-7092.2019.08.07

Perera, T.R. (2018). Sri Lanka must develop an entrepreneurial culture to achieve suitable development. Retrieved from: https://www.ft.lk/Columnists/Sri-Lanka-must-develop-an-entrepreneurial-culture-to-achieve-suitable-development/4-662277 (12.06.2020).

Peric, I., Grladinovic, T., Kropivsek, J., Greger, K. (2017). Relationship between entrepreneurial competencies and firm performance: A study on manufacturing SMEs in Croatia. 28th International Conference on Wood Science and Technology: Implementation of Wood Science in Woodworking Sector.

Pulka, B.M., Ramli, A., Mohamad, A. (2018). Examining the moderating role of external environment on the firms’ resources and performance of SMEs in Nigeria: A pilot study. IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM), 20 (11), 20–26.

Putniņš, T.J., Sauka, A. (2019). Why does entrepreneurial orientation affect company performance? Strategic Entrepreneurship Journal, 14 (4), 1–47. https://doi.org/10.1002/sej.1325

Radulovich, L., Javalgi, R., Scherer, R.F. (2018). Intangible resources influencing the international performance of professional service SMEs in an emerging market: Evidence from India. International Marketing Review, 35 (1), 113–135. https://doi.org/10.1108/IMR-06-2016-0130

Ranasinghe, D.M., Damunupola, A.K.A., Kumara, P.H.T., Sammani, U.G.O. (2020). Challenges and opportunities for community based tourism development in Kithulgala. Proceedings of the International Research Conference, Uva Wellassa University, Sri Lanka. Retrieved from: http://www.uwu.ac.lk/wp-content/uploads/2020/proceeding_of_ircuwu2020.pdf (30.07.2020).

Ranasinghe, R. (2015). Evaluation of homestay accommodation supply in Sri Lanka. International Journal of Multidisciplinary Research and Development, 2 (2), 442–447.

Rauch, J. (2015). Disruptive entrepreneurship is transforming U.S. health care. Center of Effective Public Management. Retrieved from: https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/rauch.pdf (30.03.2020).

Reijonen, H., Tammi, T., Saastamoinen, J. (2015). SMEs and public sector procurement: Does entrepreneurial orientation make a difference? International Small Business Journal, 34 (4), 468–486. https://doi.org/10.1177/0266242614556661

Sajeena, H. (2020). An overview of entrepreneurial competences. Our Heritage (UGC Care Journal), 6 (8), 55–61.

Sarwoko, E., Nurfarida, I.N. (2018). Entrepreneurial orientation and entrepreneurial competence of small and medium enterprises. Annual Conference on Social Sciences and Humanities (ANCOSH 2018) – Revitalization of Local Wisdom in Global and Competitive Era. Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/329496944_Entrepreneurial_Orientation_and_Entrepreneurial_Competency_of_Small_and_Medium_Enterprises (20.03.2021). https://doi.org/10.5220/0007424005270530

Sarwoko, E., Surachman, A., Hadiwidjojo, D. (2013). Entre-preneurial characteristics and competence as determinants of business performance in SMEs. International Organization of Scientific Research Journal of Business and Management, 7 (3), 31–38. https://doi.org/10.9790/487X-0733138

Sikari, S. (2018). Women entrepreneurship in tourism industry: A study on women entrepreneurial opportunities in tourism industry of West Bengal. IOSR Journal of Business and Management, special issue, 60–67.

Sok, P., Snell, L., Lee, W.J., Sok, K.M. (2017). Linking entrepreneurial orientation and small service firm performance through marketing resources and marketing capability: A moderated mediation model. Journal of Service Theory and Practice, 27 (1), 231–249. https://doi.org/10.1108/JSTP-01-2016-0001

Solikahan, E.Z., Mohammad, A. (2019). Development of entrepreneurial orientation. International Journal of Applied Business and International Management, 4 (1), 31–37. https://doi.org/10.32535/ijabim.v4i1.380

Sozuer, A., Altuntas, G., Semercioz, F. (2017). International entrepreneurship of small firms and their export market performance. European Journal of International Management, 11 (3), 365–382. https://doi.org/10.1504/EJIM.2017.083874

Sriyani, G.T.W. (2018). Problems and challenges of homestay tourism in Sri Lanka. Paper presented at the International Conference on Management and Economics (ICME) – 2018, University of Ruhuna, Sri Lanka.

Sulistyo, H., Ayuni, S. (2020). Competitive advantages of SMEs: The roles of innovation capability, entrepreneurial orientation, and social capital. Contaduría y Administración, 65 (1), 1–18. https://doi.org/10.22201/fca.24488410e.2020.1983

Sumithra, N.K. (2020). The relationship between motivation and retention in the homestay business in Ella. 3rdResearch Conference on Business Studies (RCBS), Vavuniya Campus of the University of Jaffna, Sri Lanka. Retrieved from: http://repo.lib.jfn.ac.lk/ujrr/bitstream/123456789/2621/1/The%20relationship%20between%20motivation%20and%20retention%20in%20the%20homestay%20business%20in%20Ella.%20%5BPDF%5D.pdf (30.03.2020).

Tehseen, S., Ramayah, T. (2015). Entrepreneurial competences and SMEs business success: The contingent role of external integration. Mediterranean Journal of Social Sciences, 6 (1), 50–61. https://doi.org/10.5901/mjss.2015.v6n1p50

Tehseen, S. (2017). Cultural orientations, entrepreneurial competences, Entrepreneurial innovativeness and business success: A comparative study among Malaysian ethnic entrepreneurs in wholesale and retail SMEs. Doctoral dissertation. Universiti Kuala Lumpur.

Vashishtha, S. (2021). Assessing the entrepreneurial orientation: A study of Kurukshetra University. International Journal of Business Marketing and Management (IJBMM), 6 (1), 1–5.

Wales, W.J. (2015). Entrepreneurial orientation: A review and synthesis of promising research direction. International Small Business Journal, 34 (1), 3–15. https://doi.org/10.1177/0266242615613840

Wernerfelt, B. (1984). A resource-based view of the firm. Strategic Management Journal, 5 (2), 171–180. https://doi.org/10.1002/smj.4250050207

Wijesundara, N. Gnanapala, A.C. (2015). Difficulties and challenges related to the development of homestay tourism in Sri Lanka. Tourism, Leisure and Global Change, Lombok, Indonesia. Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/308266081_DIFFICULTIES_AND_CHALLENGES_RELATED_TO_THE_DEVELOPMENT_OF_HOMESTAY_TOURISM_IN_ SRI_LANKA_Creative_Commons_Copyright_NC-BY-ND (30.03.2020).

Witchayakawin, P., Aziz, Y.A., Mahomed, A.S.B.B., Abdullah, N.H.B. (2020). Factors on development of community based tourism (CBT) in Phitsanulok Province of Thailand. Journal of Critical Reviews, 7 (12), 75–85. https://doi.org/10.31838/jcr.07.12.12

Yong, K., Hassan, R.A. (2017). A conceptual framework of community participation and entrepreneurial success towards the homestay business in Sabah, Malaysia. Academy of Entrepreneurship Journal, 25 (1).

Yusuff, Y.Z.M., Bakar, A.A., Ahmad, S. (2016). Determinant factors of women entrepreneurs’ business performance: A conceptual Framework. Journal of Global Business and Social Entrepreneurship (GBSE), 1 (1), 55–67.

First Page

87

Last Page

101

Language

eng

Share

COinS